GDPR - Behandling av personuppgifter

Information om HEM & Fritidsmäklarens behandling av personuppgifter

INLEDNING

HEM & Fritidsmäklaren Sweden AB (i fortsättningen ”vi”, ”oss” eller ”vårt”) vill informera dig om hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens (GDPR) krav på rätt till skydd av personuppgifter.

Du har rätt att få information och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och veta varför vi samlar in personuppgifter och vilken rättslig grund vi har för vår behandling. Vi förklarar också vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. I huvudsak inhämtar vi uppgifterna direkt från dig i samband med att du kontaktar oss via våra olika kanaler. Vi kan även samla in uppgifter från offentliga register exempelvis Lantmäteriets fastighetsregister, Skatteverket och Eniro.

Med begreppet ”behandling” avses samtliga åtgärder som involverar personuppgifter såsom insamling, hantering, lagring, delning, användning, överföring och radering.

ANSVARIG FÖR PERSONUPPGIFTER

HEM & Fritidsmäklaren Sweden AB organisationsnummer 559293-4722 är ansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss eller som vi samlar in.

Om personuppgifter som behandlas, för vilka ändamål och vilken rättslig grund

Det huvudsakliga syftet till att vi samlar in personuppgifter är för att kunna tillhandahålla våra tjänster, kommunicera med dig och följa upp, fullgöra våra uppdrag enligt avtal och arkivera enligt lag. Vi använder även personuppgifter för att kunna marknadsföra våra olika tjänster till dig (direktmarknadsföring), ta fram statistik och utveckla våra digitala kanaler där vi har ett berättigat intresse av att marknadsföra objekt och tjänster till dig samt att kunna utveckla våra tjänster. Dina personuppgifter används för olika ändamål i enlighet med den rättslig grund som finns att behandla dem. 

Du som är spekulant eller intresserad av våra tjänster och kontaktar oss via telefon, e-post, besöker våra digitala kanaler, kommer på en visning eller besöker oss

Du som kontaktar oss exempelvis som potentiell säljare, för att anmäla dig till vårt spekulantregister eller anmäla intresse för ett visst objekt behandlar vi de uppgifter som du lämnar oss via formulär eller muntligt. Vi kan även hämta in kompletterande uppgifter från offentliga register.

Personuppgifter som behandlas är kontaktuppgifter så som namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer och i förekommande fall personnummer. Även uppgifter om bostad som önskas köpa eller bostad som ska värderas eller säljas behandlas.

Ändamålet med att vi behandlar dina personuppgifter är för att kunna erbjuda dig efterfrågade tjänster exempelvis föra ett spekulantregister och kontakta dig för att marknadsföra objekt till dig och följa upp ditt intresse för ett objekt efter visning. Vi kan även använda uppgifterna för att skicka information och nyhetsbrev till dig och marknadsföra våra egna tjänster till dig.

Denna behandling baserar vi på ett berättigat intresse av att kunna erbjuda våra tjänster och i våra pågående uppdrag kunna kontakta dig för uppföljning. 

Du som är budgivare på ett objekt

Vi behandlar nödvändiga uppgifter som du själv lämnar oss via formulär eller muntligt. Vi kan även hämta in kompletterande uppgifter från offentliga register.

Personuppgifter som behandlas är kontaktuppgifter så som namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, personnummer och i förekommande fall uppgift om lånelöfte och lämnade bud.

Denna behandling baserar vi på ett berättigat intresse och en rättslig förpliktelse att upprätta en budförteckning.

Du som ingår ett skrivuppdrag, ett förmedlingsuppdrag eller ett värderingsuppdrag med oss eller är kontaktperson till den som ingår sådant uppdrag

Vi samlar in och behandlar de uppgifter som är nödvändiga för att utföra uppdraget och som du själv lämnar till oss. Vi kan även hämta in kompletterande uppgifter från offentliga register samt uppgifter från din bostadsrättsförening och från din bank för att hantera ekonomiska transaktioner.

Personuppgifter som behandlas är kontaktuppgifter så som namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt vid försäljning kopia av ID handling, uppgifter om kontonummer och om befintliga lån. Vidare hanterar vi bilder och annan information om bostaden och prisuppgifter.

Denna behandling grundar vi på att uppgifter behövs för att fullgöra avtalet med dig.

Vi har också rättsliga förpliktelser att samla in och bevara vissa uppgifter utifrån olika skyldigheter enligt lag exempelvis fastighetsmäklarlagen, bokföringslagen och penningtvättslagen.

Vi kan även behandla dina personuppgifter efter att uppdraget har slutförts för att göra uppföljningar och skicka information och direktmarknadsföring till dig. Denna behandling baserar vi på ett berättigat intresse av att kunna erbjuda våra tjänster och att kunna kontakta dig för uppföljning.   

Du som är köpare

Vi samlar in och behandlar de uppgifter som är nödvändiga för att administrera förmedlingen av bostaden och som du själv lämnar till oss. Vi kan även hämta in kompletterande uppgifter från offentliga register samt uppgifter från din bank för att hantera ekonomiska transaktioner.

Personuppgifter som behandlas är kontaktuppgifter så som namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, kopia av ID handling och personuppgifter från banken.  

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse att kunna administrera förmedlingen av bostaden. Vi har också rättsliga förpliktelser att samla in och bevara vissa uppgifter utifrån olika skyldigheter enligt lag exempelvis fastighetsmäklarlagen, bokföringslagen och penningtvättslagen.

Vi kan även behandla dina personuppgifter efter att uppdraget har slutförts för att göra uppföljningar och skicka information och direktmarknadsföring till dig. Denna behandling baserar vi på ett berättigat intresse av att kunna erbjuda våra tjänster och att kunna kontakta dig för uppföljning.  

Du som besöker oss i våra digitala kanaler

Våra digitala kanaler samlar in information om hur du använder kanalen samt tekniska data som kan identifiera dig så som IP-adress eller annan logginformation. Ändamålet med att vi samlar in och behandlar informationen är för att ta fram statistik, för att utveckla den digitala kanalen och för att kunna ge dig en bättre användarupplevelse.

Vi behandlar uppgifter utifrån ett berättigat intresse av att erbjuda service, information och marknadsföring.

Med vem delar vi dina uppgifter?

Vi registrerar och sparar dina personuppgifter i mäklarsystemet Fasad (personuppgiftsbiträden är PREK AB). Vi använder även tjänsten Tambur för utbyte av information med banker i samband med tillträden av bostäder (personuppgiftsbiträde är UC AB).

När vi utför våra tjänster kan det vara nödvändigt att dela dina personuppgifter med olika mottagare. Vi lämnar endast ut personuppgifter när det är nödvändigt och finns en rättslig grund.

Några mottagare av personuppgifter i samband med utförandet av våra tjänster är:

  • Hemnet AB med flera liknande annonsplattformar där vi kan dela uppgifter om bostaden, adressuppgifter och prisuppgifter
  • Säljare och köpare får ta del av personuppgifter i budförteckning
  • Bostadsrättsföreningar får ta del av personuppgifter för att kunna administrera och fullgöra avtal
  • Tjänsteleverantörer exempelvis fotograf, besiktningsföretag, stylingföretag, försäkringsbolag, leverantörer av trycksaker och digital marknadsföring som vi samarbetar med kan få ta del av personuppgifter för att tillhandahålla tjänsten
  • Fastighetsmäklarinspektion kan begära ut personuppgifter enligt lag

Du kan även lämna samtycke att vi lämnar ut personuppgifter till andra mottagare. Du kan i sådana fall alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för och så länge det krävs enligt lag.

Som köpare eller säljare sparas dina personuppgifter i 10 år efter avslutad förmedling i enlighet med arkiveringsskyldigheten.

Som spekulant eller potentiell säljare sparar vi dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i 2 år från att du senast visade intresse för att sälja din bostad eller på annat sätt aktivt uttryckte ett intresse för våra tjänster.

Om du har deltagit i budgivning på en av våra bostäder sparar vi dina personuppgifter i 10 år från att budgivningen har avslutats i enlighet med arkiveringsskyldigheten. Även de uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra vår arkiveringsskyldighet enligt fastighetsmäklarlagen sparas i 10 år.

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen för att kunna ha kontroll över hur dina egna uppgifter behandlas.

Rätt till information och registerutdrag

Du ska få information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Bland annat ska information lämnas om kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige, den rättsliga grunden för behandlingen och ändamålet med behandlingen.

Du har rätt att kontakta oss för att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och på vilket sätt uppgifterna behandlas, genom ett så kallat registerutdrag.

Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse om några av de uppgifter vi behandlar är felaktiga eller behöver kompletteras med hänsyn till det ändamål för vilket vi behandlar uppgifterna.

Rätt till radering och begränsning av behandling

Du har rätt att i vissa fall begära att få din data som vi behandlar raderad, om vi inte är skyldiga enligt exempelvis lag att bevara uppgifterna. Du har även rätt att i vissa fall begära att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad.

Rätt till dataportalitet

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som vi har samlat in om dig eller som du har delgett oss, i ett vanligt förekommande och maskinläsbart format i syfte att överföra det till annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter om vår behandling grundas på en intresseavvägning. Vi får då endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns avgörande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina skäl.

Vi måste informera dig om att du alltid har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan du göra när som helst. Gör du en invändning mot direkt marknadsföring, får dina personuppgifter inte längre behandlas för sådana ändamål.

Vi har rätt att hålla en lista över personer som har invänt mot behandling för direktmarknadsföringsändamål för att förhindra att dessa personer felaktigt får vidare direktmarknadsföring.

Återkalla samtycke

Om en personuppgift behöver behandlas som kräver ditt samtycke inhämtar vi ett medgivande från dig i förväg.

Du har alltid rätt att när som helst återkalla ett samtycke och för att göra det kontaktar du oss.

Frågor och synpunkter

Du kan alltid kontakta oss på kontaktuppgifter nedan om du har frågor eller synpunkter som rör behandlingen av dina personuppgifter. Mer information om vad som gäller för behandling av personuppgifter finner du på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida (IMY) imy.se.

Kontakta oss

logo_color_primary

HELENA EKSTRÖM

Fastighetsmäklare